концепція виховної роботи

  Ми живемо в час стрімких змін, швидкість яких обумовлюється підвищеним впливом нових інформаційних  технологій, що впливає  на стрімкі процеси у сферах економіки, політики, суспільних відносинах України та світу. Щоб знайти своє місце  та реалізувати себе в світі молодь повинна  бути адаптована  і мати необхідні  інструменти  для орієнтації.
  Запорукою цього є моральні цінності, здатність до швидкого критичного аналізу, становлення як професіонала, творчий підхід, постійне формування нових ефективних знань та навичок, розвиток соціального інтелекту для побудови ефективних гармонійних відносин, прийняттявідповідальних рішень.
  Все це вимагає корекції педагогічного процесу. Нова філософія освіти черезоновлення педагогічних підходів передбачає надання усім студентам можливості здійснювати свій вибір і сприяє формуванню ціннісних поглядів на світ. Система заходів звиховання студентів коледжу базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання, Загальної декларації правлюдини, Конституції України, Указу Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України», Закону України «Про вищу освіту».

пРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • екологічне виховання;
 • трудове  виховання;
 • фізичне виховання;
 • сімейно – родове виховання.
 • національно – патріотичне виховання;
 • превентивне та правове виховання;
 • морально – етичне виховання;
 • художньо – естетичне виховання;

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 2. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України;
 3. Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 4. Формування духовних цінностей українського патріота, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 5. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови;
 6. Відновлення і вшанування національної пам’яті;
 7. Ствердження принципів загальнолюдської моралі;
 8. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 9. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 10. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
 11. Виховання у студентів бережного  ставлення до державного майна;
 12. Забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
 13. Вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії  відносин із природою;
 14. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 15.  Формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя,     позбуватися шкідливих звичок.

документація виховного процесу

Поряд з освітнім процесом, виховання студентів відбувається і в позанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності, бібліотеку, спортивні секції, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливостістудентів.